Geen Noordtak Velp

Brief aan de gemeente

Deze week is een brief aan de gemeente gestuurd ivm. sluiting van de overwegen.

Betreft: Gebruik NaNOV-gelden voor sluiting overwegen in de gemeente Rheden
Aan de gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders

Geachte raad, geacht college,

Inleiding
Gelet op de Raadsvergaderingen van 8 en 22 september over bovengenoemd onderwerp meent de vereniging Geen Noordtak Velp, dat bij de besluitvorming over dit onderwerp de Raad onvoldoende of onvolledig is geïnformeerd over de mogelijke toepassing van de nog beschikbare NaNOV-gelden en daardoor andere toepassingsmogelijkheden onbesproken bleven. Wij willen dit de Raad alsnog onder de aandacht brengen.

 

Historie
In de brief van de minister Netelenbos van 11 april 2000 (kst 22 589 Nr 157) wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de toepassing van de ter beschikking komende NaNOV-gelden.
Op blz. 4 staat onder het kopje: Overwegen, in verband met hinderbeperking de navolgende aanpassing;
2. Rheden (Velp): tunnel Pr. Kennedylaan, waarbij in overleg met de gemeente afhankelijk van haar nader in te vullen verkeerscirculatie mogelijk deze tunnel in een andere weg gerealiseerd zou kunnen worden.
Op blz. 6 onder geluid staat:
Daarnaast is het gewenst om (reeds voorgenomen) geluidsaneringsmaatregelen langs en in de bestaande spoorlijn Betuweroute-Twente uit te voeren in de periode tussen 2000 en 2010.
Daar hiervoor de beschikbare financiële middelen niet toereikend zijn, zegt de minister: Mijn collega van VROM en ik zullen deze extra middelen beschikbaar maken.
Tot slot in dit document merkt de minister op:
Samenvattend zijn we bereid in en langs de bestaande spoorlijn de volgende maatregelen te treffen:
 Aanpassen overwegen in verband met verkeersveiligheid.
 Aanpassing overwegen in verband met hinder
 Meting trillingen
 Versnelling geluidsaneringsprogramma
Het MIRT overzicht 2016 voor de goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV) vermeldt:
De toename van het goederenvervoer over bestaand spoor (Elst-Deventer-Twente) veroorzaakt omgevingshinder.

Oplossing
Het programma NaNOV omvat een divers pakket van hinderbeperkende maatregelen, waaronder het vervangen van overwegen door tunnels en het versnellen van de sanering van geluidhinder……De reservering in het NaNOV-budget voor voorzieningen voor het kopmaken te Deventer is niet meer nodig; de vrijvallende gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (IF 13.08)
In dit document wordt ook verwezen naar Kamerstuk 32 404, nr 187. Dit document hebben we opgevraagd en blijkt opgeslagen te zijn onder Kst 29893, nr 187 van 16 maart 2015.
Hierin schrijft de Staatssecretaris van I&M:
Ik heb besloten om, in navolging van mijn eerdere toezeggingen aan de gemeente Borne van anderhalf jaar geleden, een verhoogde financiële bijdrage te leveren voor het oplossen van de overwegenproblematiek in de gemeente Borne. Vanuit het budget van de zogenaamde NaNOV-programma stel ik in totaal € 16,6 miljoen beschikbaar als bijdrage aan de sanering van de overwegsituatie in Borne.

Conclusies uit deze gegevens:
1. De beschikbare NaNOV-gelden voor Velp waren in eerste instantie uitsluitend bedoeld voor de aanleg van een tunnel ter plaatse van de Pr. Kennedylaan (of een andere locatie in Velp). Het wordt nu dus voor een andere toepassing binnen de NaNOV-maatregelen gebruikt, zoals reeds door de Rona- inspreker tijdens de Raadsvergadering is vermeld.
De aanleg van een tunnel onder de Pr. Kennedylaan was in eerste instantie bedoeld als een hinder beperkende maatregel. Door het vervallen van deze tunnel, wordt de toepassing anders en worden de NaNOV-gelden gebruikt voor veiligheidsmaatregelen op het spoor.
2. Het beschikbare geld zou dus ook gebruikt kunnen worden voor (versnelde) uitvoering van de al eerder toegezegde geluidsanering. Dit is ook een maatregel, genoemd in de brief van 11 april 2000 en herhaald in het MIRT overzicht 2016. Dit is reeds aangegeven door dezelfde Rona-inspreker. De reactie daarop van het college en ProRail was, dat dit dan oneigenlijk gebruik zou zijn van de beschikbare NaNOV-gelden. Op basis van bovengenoemde gegevens kan de vereniging Geen Noordtak Velp zich niet vinden in deze interpretatie van het college en ProRail.
3. Dat er ruimte is voor het gebruik van de NaNOV-gelden voor andere toepassingen binnen het toepassingsgebied, blijkt wel uit het feit, dat door het vervallen van het kopmaken in Deventer, deze gelden beschikbaar worden gesteld voor een andere toepassing en dat de Staatssecretaris een extra investering doet in Borne om de plannen mogelijk te maken.
Wij menen daarom, dat de gemeente bij het bepalen van haar prioriteiten geen rekening gehouden heeft met de bewoners langs het spoor. Dus wel een tunnel aanleggen bij de Kerkstraat/Brugweg, maar geen uitvoering geven aan de geluidsanering langs het spoor: Aan bewoners van meer dan 300 woningen langs het spoor is reeds in de vorige eeuw schriftelijk toegezegd, dat deze woningen in aanmerking komen voor geluidsanering (Raillijst).
Wij zouden graag zien, dat de gemeente zich sterk maakt om ProRail te bewegen om de beschikbare gelden te gebruiken voor geluidisolatie van de nog resterende woningen op de Raillijst in de gemeente Rheden.
Uw interpretatie van de geluidswet 2006, dat geluidssanering aan de gevel geen prioriteit meer mag hebben, delen wij niet.
Uitgaande van “gelijke monniken, gelijke kappen” geven wij de voorkeur aan gevelisolatie, zoals reeds in de rest van de gemeente Rheden is uitgevoerd.
Wij zijn graag bereid om het een en ander toe te lichten, zowel aan de gemeente als aan de Raadsleden afzonderlijk.
Met vriendelijke groet,
Twan Willems
Secretaris Geen Noordtak Velp

Een gedachte aan “Brief aan de gemeente

  1. W.S. van Lith, Rozenhagelaan 27, 6881 RB Velp

    Gaarne met SPOED geluidwerende maatregelen uit voeren.
    Zijn diverse subsidies (geluidwering, zonnepanelen e.d.) mis gelopen omdat wij wachten met aanschaf NA het aanbrengen van de geluidwerende maatregelen.
    Het hiervoor aanbrengen houd in dat alles dubbele kosten teweeg zou brengen.