Geen Noordtak Velp

Brief aan staatssecretaris Dijksma

Vanuit de vereniging is een brief geschreven aan de staatssecretaris Dijksma om nogmaals aandacht te vragen rond de problematiek van de gevelisolatie. Hieronder kunt u de tekst inzien.

Velp, 7 juli 2016
Betreft: Gevelsanering in kader van wet op de geluidsanering
Geachte mevrouw Dijksma,

Inleiding
De vereniging Geen Noordtak Velp, lid van RONA, komt op voor de belangen van de bewoners langs het spoor in Velp. Wij vragen uw aandacht voor de situatie van de toegezegde gevelisolatie van de woningen langs dit spoor en merken hierbij op, dat de inmiddels ontstane situatie in strijd is met het gelijkheidsbeginsel uit de grondwet. Daarom vinden wij dat de geluidwerende maatregelen aan de gevel op korte termijn uitgevoerd dienen worden, hetgeen ook door de staatssecretaris Mansveld is toegezegd, en wettelijk is.

Geschiedenis in het kort
In 1997 zijn alle omwonenden in Velp ingelicht over de Raillijst. Op deze lijst staan alle huizen, die in aanmerking komen voor subsidie voor geluidwerende maatregelen, indien de geluidbelasting de grens van 66 dB(A) op 5 meter boven het maaiveld en een binnenwaarde van 45 dB(A) overschrijdt. De situatie per 1 juli 1987 is maatgevend en wijzigingen na 1997 en nieuwe ontwikkelingen, zoals de Betuweroute mogen niet worden meegenomen.
Reeds in 1995 heeft de gemeente Rheden aangegeven, dat geluidschermen in Velp geen optie is, vanwege de 7 overwegen en de hoge huizen langs het spoor. Naast bronbestrijding blijft alleen gevelisolatie nog als mogelijkheid over.

Tijdsplanning uitvoering
Op 15 mei 1995 werden wij door de gemeente Rheden geïnformeerd, dat de uitvoering vóór 2002 zal worden uitgevoerd. Door VROM werd een budget beschikbaar gesteld, echter te weinig.
In Kamerstuk 22589-157 schrijft de toenmalige minister, dat het gewenst is, dat de reeds voorgenomen geluidssaneringsmaatregelen langs de spoorbaan Betuweroute-Twente uit te voeren in de periode 2000-2010.
Vanaf 2003 tot 2010 komen de beschikbare gelden vanuit het ISV budget. Dit budget blijkt echter niet toereikend om de saneringsplannen geheel uit te voeren.
Volgens een schriftelijke reactie van de gemeente Rheden (6 december 2006) heeft het Rijk als gevolg van de Wet Geluidhinder de wettelijke plicht om de woningen langs het spoor, te saneren of om maatregelen te nemen om het geluidsniveau weer naar beneden te brengen.
In Velp is aan de zuidzijde van het spoor een groot deel van de woningen voorzien van gevelisolatie.
Na 2010 zou ProRail deze taak op zich nemen, maar daar hebben wij in Velp, wat betreft de uitvoering, nog niets van gemerkt,.
We hebben aandacht voor deze zaak gevraagd bij de gemeente Rheden en provincie Gelderland, echter zonder resultaat. Zij verwijzen naar de landelijke Overheid (I&M)

Toezeggingen na 2010
In het Meerjarenplan geluidsanering 2012 (MJPG) staat, dat ProRail in 2010 gestart is met de voorbereiding van het saneringsprogramma voor het spoor en volgens de huidige inzichten in 2015 zal starten met de uitvoering hiervan.
In het concept verslag van 19 december 2014 van I&M, naar aanleiding van een gesprek bij I&M (Ir D.J.Dik) met vertegenwoordigers van RONA en ProRail staat
dat een versnelde saneringen van de woningen, die op de raillijst staan, wordt overwogen. Meer duidelijkheid zou er komen in het algemeen overleg van 28 januari 2015. Die duidelijkheid is er echter niet gekomen.
In het beheerplan 2016 van ProRail staat, dat door de aanleg van het derde spoor in Duitsland wat betreft geluid, enkele punten uit het MJPG naar voren zullen worden gehaald.
In opdracht van de Overheid gaat ProRail, in samenwerking met de lokale overheden, een nieuw saneringsvoorstel geluidhinder langs het spoor uitwerken. De uitvoering daarvan zou voor 2022 moeten plaats vinden. De uitvoering van dit voorstel loopt op dit moment echter al vertraging op.

Conclusies
Ondanks diverse toezeggingen is in de gemeente Rheden ongeveer 50% van de woningen langs het spoor nog niet voorzien van geluidwerende maatregelen.
Regelmatig wordt bewoners toegezegd dat binnen een afzienbare tijd maatregelen voor vermindering van de geluidsoverlast zullen worden getroffen. Vanaf 1995, dat is 21 jaar terug, worden wij aan het lijntje houden door de rijksoverheid met beloftes die nimmer worden waargemaakt. Daar komen nu nog 6 jaar bij. Miljarden werden geïnvesteerd in vooraf gewaagde en achteraf zwaar tegenvallende projecten als Betuweroute en HSL. Voor de goederenroutering van Betuweroute naar Oldenzaal en voor de omleidingen vanwege de aanleg van het derde spoor in Duitsland, mogen omwonenden wel de overlast krijgen, maar niet de voorzieningen die de overlast beperken.
Dit riekt naar willekeur en GNV vindt dit onacceptabel!

Wat willen we
 Wij willen, dat de Overheid de eerder afgesproken verplichtingen en toezeggingen nakomt, en ons binnen 4 weken na dagtekening duidelijkheid verschaft over de uitvoering van deze verplichting.
 Zodat er spoedig een einde komt aan de rechtsongelijkheid tussen de bewoners, die reeds gevelisolatie ontvangen hebben, en de bewoners, die daarop nog zitten te wachten. Terwijl beide groepen evenveel hinder hebben van de vooral nachtelijke extra goederentreinen door de jarenlange omleidingen vanwege bouw van het derde spoor in Duitsland.

Hoogachtend,
Twan Willems
Secretaris

 

Brief in afschrift verzonden aan:
 Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu Tweede Kamer der Staten Generaal
 Burgemeester en Wethouders gemeente Rheden
 Gemeenteraad gemeente Rheden