Geen Noordtak Velp

Doelstellingen Geen Noordtak Velp


Visie Geen Noordtak Velp (GNV):
GNV is een belangenvereniging en heeft als doel: opkomen voor de belangen van de bewoners die in de directe omgeving van het spoor in Velp wonen.
GNV Velp is met name tegenstander van elke vorm van goederenvervoer over het spoor door onze dorpskern.
Wij zijn tegen vanwege:
1. Het gevaar op rampen (gevaarlijke stoffen!)
2. De ontoelaatbare hinder van trillingen en geluid (gevaar voor volksgezondheid en voor de verbouwde omgeving)
Dit definitieve afstel willen we realiseren via de volgende acties:
1. Tegen elke vorm van bestaand goederentransport (4-6 treinen/24 uur) protesteren.
2. Eveneens protesteren tegen de voorgenomen structurele uitbreiding van goederentreinen (zogenaamde autonome groei).
3. Protesteren tegen mogelijke tijdelijke uitbreiding van goederentreinen (i.v.m. werkzaamheden komende zes jaar m.b.t. de aanleg van het derde spoor bij Emmerich).
4. Bewustwording van het publiek m.b.t de gevaren (rampen/ongelukken en schade door: geluid/trillingen).
5. Het in kaart brengen van de risico’s langs het spoor.
6. Informatie te publiceren over welke goederen er daadwerkelijk over het spoor worden vervoerd.
7. Het alsnog aanbrengen van gevelisolatie aan woningen met een te hoge geluidbelasting zoals dit wettelijk bepaald in1986 in de Wet geluidhinder (woningen, die genoteerd staan op de raillijst).
Huidige activiteiten:
1. Zowel de landelijke alsook de regionale overheid willen we er wijzen, dat het gebruik van bestaand spoor voor goederentransport uit milieuoverwegingen en om economische redenen geen goede oplossing is. Er zijn betere oplossingen. Immers in 1998 kwam de Overheid reeds tot de conclusie, dat bestaand spoor hiervoor ongeschikt zou zijn. Wij werken in deze mee in het expertise overlegorgaan van RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking)
2. Actie ondernemen om voor zo’n 350 huizen in Velp geluidwerende maatregelen aan huizen te verwezenlijken. Dit heeft de Overheid beloofd. Alleen voor de Zuider Parallelweg is dit grotendeels al gerealiseerd.
Binnenkort zullen we alle bewoners van deze huizen langs het spoor persoonlijk benaderen. Via een handtekeningactie willen we de Overheid laten weten, dat uitstel hiervan, wat ons betreft, niet getuigt van goed bestuur.
3. ProRail laat een onderzoek doen naar het plaatsen van geluidschermen langs het spoor. De gemeente Rheden zal, als dit onderzoek gereed is, een stedenbouwkundige visie daarop geven en de bewoners langs het spoor zullen hierbij betrokken worden. Onze vereniging staat in nauw contact met de vertegenwoordigers van onze gemeente en houdt onze leden op de hoogte van deze voortgang.
4. Daarnaast houden we ons ook bezig met trillingshinder, vervoer van gevaarlijke stoffen, belasting van het milieu en het wel of niet sluiten van de overwegen.
Voor eventuele vragen kunt u bij ons terecht bij onze scriba (zie boven)

Onder downloads kunt u dit bericht als PDF downloaden en voor uzelf uitprinten.

Een gedachte aan “Doelstellingen Geen Noordtak Velp

  1. W.S. van Lith, Rozenhagelaan 27, 6881 RB Velp

    Gaarne met SPOED geluidwerende maatregelen uit voeren.
    Zijn diverse subsidies (geluidwering, zonnepanelen e.d.) mis gelopen omdat wij wachten met aanschaf NA het aanbrengen van de geluidwerende maatregelen.
    Het hiervoor aanbrengen houd in dat alles dubbele kosten teweeg zou brengen.