Geen Noordtak Velp

INFORMATIEKRANT oktober 2022

Inleiding
In deze informatiekrant willen we u inlichten en aandacht vragen voor de volgende onderwerpen;

1. Voortgang situatie rondom de raillijst.
2. Geluidschermen langs het spoor in Velp.
3. Een toekomstig bestendige goederenvervoer door Oost-Nederland.
4. Onderzoek naar hinder langs het spoor.
5. Contributie Geen Noordtak Velp

1. Voortgang situatie rondom de raillijst
In de vorige informatiekrant van GNV hebben we verteld, dat we voor enkele vragen rondom de raillijst de bemiddeling van het kantoor van de Nationale Ombudsman gevraagd hebben. Inmiddels hebben we van het kantoor te horen gekregen, dat de Ombudsman, Reinier van Zutphen zelf, zich met de situatie gaat bemoeien en contact zal opnemen met de minister. Hij meent met ons, dat we al veel te lang aan het lijntje gehouden worden en wil verzoeken om een duidelijk antwoord te geven op onze vragen. Voor alle duidelijkheid, het gaat om de volgende vragen, die we door het ministerie beantwoord willen hebben:

1. U geeft aan dat u ‘voortvarend’ heeft gehandeld in dit traject. Dus ook dat u de burger tijdig heeft geïnformeerd als de besluitvorming langer duurde. Kunt u aangeven hoe de burgers, die op de ‘Raillijst 1986 zijn geplaatst, zijn meegenomen in alle wijzigingen van de saneringsplannen en de gevolgen ervan? 2. Van het ministerie mag worden verwacht dat het transparant is over de saneringsplannen zodat burgers inzicht hebben in de planning en eventuele stagnaties. Kunt aangeven hoe de burgers in het toekomstige proces worden meegenomen? Laat u op gezette tijden weten hoe de planning loopt? Maakt u stagnaties bekend?
3. Het GNV vindt dat de bewoners recht hebben op geluidswerende maatregelen aan hun woningen. Het GNV beroept zich op het gerechtvaardigde vertrouwen. Hoe kijkt uw ministerie hier tegen aan?

2. Geluidschermen langs het spoor in Velp.
Enkele weken geleden zijn er informatiebijeenkomsten geweest, waarbij bewoners langs het spoor geïnformeerd zijn over de totstandkoming van een stedenbouwkundige visie ten behoeve van geluidsmaatregelen langs het spoor.
Naar aanleiding van deze avond in de Paperclip in Velp zijn veel reacties binnen gekomen bij de gemeente Rheden en ProRail.
De gemeente Rheden en ProRail zijn samen alle vragen aan het beantwoorden. Hierdoor ontstaat enige vertraging in het opstellen van een nieuwe stedenbouwkundige visie door de gemeente.
De gemeente Rheden hoopt eind augustus een reactienota op alle vragen toe te kunnen zenden aan alle bezoekers van de informatiebijeenkomst.
De voorlopige stedenbouwkundige visie zal dan ter beoordeling aan de bewoners worden voorgelegd.
Naar verwachting kan de definitieve stedenbouwkundige visie in november aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd. (Oorspronkelijk zou dat in september zijn)

3. Een toekomstig bestendige Noordtak.
Enkele jaren geleden is besloten, dat er een onderzoek zou komen naar de mogelijkheden voor goederenvervoer door Oost-Nederland. De maatregelen, die hiervoor bedacht zijn, worden de komende jaren verder onderzocht en uitgewerkt.
Het gebruik van bestaand spoor behoort tot de mogelijkheden, maar ook het aanleggen van een nieuw spoor in de Achterhoek. Helaas is het onderzoek op een laag pitje gezet, omdat men het nut en de noodzaak van een goederenvervoer door Oost-Nederland op dit moment niet inziet. Een taak van ons, om dat weer te activeren. We willen weten, waar we aan toe zijn en we hebben natuurlijk een weloverwogen voorkeur.

4. Onderzoek naar hinder langs het spoor
Enquête spooroverlast Velp De belangenvereniging Geen Noordtak Velp (GNV) wil graag inzicht krijgen in de mate van overlast die de inwoners van Velp ondervinden vanwege de spoorweg. Hiervoor hebben wij een vragenlijst opgesteld. Bij het invullen van deze vragenlijst vragen wij u om te kijken naar de hinder die u ervaren heeft in het afgelopen jaar tenzij specifiek anders vermeld bij de vraag. De resultaten worden door ons geanalyseerd en worden door ons gebruikt om onze positie te bepalen in het dossier spoorweg in Velp. Eventueel worden de geanalyseerde gegevens, zonder persoonlijke gegevens, gedeeld met gemeente of andere partijen. De individuele enquête resultaten worden nooit gedeeld. Uiteraard worden de resultaten anoniem verwerkt en zijn deze niet herleidbaar tot personen tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat wij met u contact mogen opnemen. Ook in dat geval worden uw gegevens niet gebruikt bij de analyse. U kunt deze enquête invullen op uw pc, tablet of mobiele telefoon.
Het enquêteformulier vindt u via de volgende link https://bit.ly/3ccW9P9

5. Contributie
En… natuurlijk: we zien graag de jaarlijkse bijdrage van € 7,50 tegemoet op het rekeningnummer
NL41 INGB 0005 1388 27 voor zover u dat nog niet gedaan hebt.
Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. Geef je naam, adres en e-mail door aan het correspondentieadres, te vinden op blz. 1.
We hebben de hulp van alle bewoners langs het spoor nodig en mogelijk ook actief in de vereniging of het bestuur.
Met vriendelijke groet,
GNV