Geen Noordtak Velp

PvdA over de IJssellijn

GNV heeft een aantal vragen over de dreigende komst van de goederentreinen op de IJssellijn voorgelegd aan de lokale politiek. Bijgaand de antwoorden van de PvdA.

Accepteert u een toename van het railgoederenvervoer op de IJssellijn? (eventuele voorwaarden, aantallen)

De PvdA accepteert geen toename van het goederenvervoer en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de huidige IJssellijn.

 

Hoe staat uw partij tegenover een nieuwe Noordtak? (en een evt Zuidtak)

De Pvda wil dat de Betuwelijn alsnog wordt uitgebreid met een aan te leggen Noordtak. Het argument waarom deze Noordtak destijds werd afgevoerd – te weinig treinen – is achterhaald. En aangezien tot 2020 geen ambtelijke plannen voor een nieuw tracé gemaakt worden, is het initiatief nu aan de politiek. De  PvdA maakt duidelijk onderscheid tussen het personenvervoer en het omstreden vervoer van goederen en gevaarlijke stoffen dwars door de dorpen van de gemeente Rheden.  De aanleg van de Betuwelijn gaat ca 18 miljard kosten. Dwz. ruim € 1000,- per inwoner.

Oftewel Rheden betaalt €44.000.000 mee aan deze spoorlijn, die speciaal voor het goederenvervoer is aangelegd, maar blijft met een overbelast spoor uit de 19e eeuw achter.  Waarom al die zware goederentreinen (met soms 2 diesellocomotieven en een lengte tot 750 meter) over een verouderde spoorlijn, dwars door onze dorpen met alle problemen van dien? De A2 hebben we intussen toch ook verhard. Daar hebben we toch ook geen 19ee eeuwse bestrating meer?

Zijn er nog andere alternatieven voor het te verwachten groeiende (spoor)goederenvervoer? (en/of het voorkomen van toename van railgoederenvervoer over de IJssellijn?)

De PvdA ziet geen mogelijkheden voor uitbreiding van het goederenvervoer op de IJssellijn. Aanpassen voor 72 extra treinen en het vervoer van gevaarlijke stoffen zal op den duur een ontoereikende investering blijken die uiteindelijk alleen maar geld kost, onvoldoende mogelijkheden biedt om de groei van het goederenvervoer op te vangen en alsmaar meer overlast en ellende oplevert. Wat ons scheidt van een deugdelijke oplossing – ook voor de toekomst -, is een stuk spoor tussen Elst en de Duitse grens. Een tracé waarop we (relatief veilig) goederen, maar ook gevaarlijke stoffen kunnen vervoeren.

Hoe ziet u  de relatie tussen reizigers- en railgoederenvervoer op de IJssellijn?

De PvdA is niet tegen uitbreiding van het personenvervoer per trein over de IJssellijn: het is schoner en veiliger dan vervoer over de weg en kan veel  fileleed voorkomen. Wel zal de overlast van het spoor die er nu al is, na jaren sukkelen, eindelijk  eens serieus te lijf moeten worden gegaan.

Hoe gaat u om met de veiligheid (denk aan vervoer gevaarlijke stoffen maar ook aan bijv. veiligheid materieel, bekwaamheidseisen personeel, ontbreken van centraal en onafhankelijk coördinerend toezicht op de veiligheid van spoorgoederenvervoer)

De PvdA wil het vervoer van gevaarlijke stoffen niet door de dorpen, maar over een goederenlijn. De PvdA gaat ervan uit dat de overheid voldoende toezicht zal (gaan) uitoefenen en goede afspraken kan maken met de daarvoor verantwoordelijke instanties. Inhoudelijk acht de PvdA zich onvoldoende deskundig om een oordeel te hebben over bekwaamheid van het personeel en toezicht op de veiligheid.  We moeten wel alert blijven op de afspraken die door de verantwoordelijke partijen over gemaakt worden. En dat zullen we zeker doen. De visie van de belangenorganisaties zullen we daar zeker bij betrekken.

Hoe staat u tegenover een wet waarin maximumnormen voor trillingshinder wordt vastgelegd?

Een wet voor normen voor de trillingshinder is zeker een goed plan. Het blijkt dat een dergelijke wet heeft bestaan, maar is ingetrokken (naar verluid omdat dit de overheid handig van pas kwam). Er moet een ijkpunt zijn waaraan burgers hun ongemak (en ergernis) kunnen toetsen om van hun rechten gebruik te kunnen maken.

Welke korte-termijn maatregelen ziet uw partij om het leefklimaat langs de IJssellijn te borgen?

Op korte termijn kunnen we niet veel meer doen dan te proberen verbeteringen van de isolatie van woningen te realiseren en te proberen de plannen voor het goederenvervoer over de IJssellijn, te voorkomen. De aandacht blijven richten op de situatie van de mensen die aan het spoor wonen: doe wat aan de trillingen en de fijnstof problemen. Voorkom voortdurend dichte spoorbomen waardoor noord en zuid voor elkaar bereikbaar blijven en voorkom dag en nacht lawaai. Daar moeten we lokaal, regionaal en landelijk de aandacht voor vragen. Zonder al die extra goederentreinen is er al veel overlast. En waar stuit je dan op: voor nieuw aan te leggen spoor blijken veel striktere normen te gelden dan voor lijnen die er al liggen. En dat terwijl in Rheden de woningen dichter op het spoor staan dan waar ook in Nederland. Nog vreemder is het dat die normen dan ook nog eens ruimschoots overschreden mogen worden. We accepteren blijkbaar probleemloos dat we regels stellen , om die vervolgens met hetzelfde gemak weer over de schutting te kieperen.

De TU Delft kan permanente meetpunten inrichten waar te allen tijde via de PC op ingelogd kan worden om het geluidsniveau te volgen (voor de omwonenden van Schiphol bestaat die voorziening ook). We kunnen steun zoeken bij het Centrum voor Milieumonitoring (onderdeel van het RIVM). De PvdA realiseert zich dat de problemen daar niet op korte termijn mee zijn opgelost, maar als we niet actief hiermee bezig blijven, zal de oplossing er ook niet komen. We moeten alert blijven: opletten dat we niet opgezadeld worden met een lakse Haagse oplossing.

Welke actie onderneemt u? Welke plannen heeft uw partij  mbt dit onderwerp? (lokaal, provincie, landelijk) (denk aan bijv. nulmetingen geluid/trillingshinder, onderzoek naar (on)geschiktheid IJssellijn tbv goederentransport over de IJsseliijn (ook technisch))en is er nog iets wat u over dit onderwerp kwijt wilt ?

De PvdA pleit voor duidelijk strakke normen  zoals dat ook in de luchtvaart gebruikelijk is. De gemeente Rheden heeft meer geluidsoverlast van de treinen dan de gemeente Zwanenburg van geluidsoverlast van Schiphol.

We pleiten ook voor duidelijke normen voor lawaai , fijnstof en trillingen. En in aansluiting daarop: voor handhaving van die normen.

We kunnen ons helemaal achter wethouder Elsenaar stellen die, als enige gemeente, geen zoethoudertjes als tunneltjes e.d. heeft geaccepteerd om alsnog  deze rampzalige plannen aanvaardbaar te maken.

Rheden heeft de pech dat we een van de weinige, en relatief kleine, gemeentes zijn die last hebben van de plannen waar de rest van Nederland voordeel bij heeft.  Elsenaar omschreef dat als “ we mogen als gemeente Rheden niet het afvalputje van Den Haag worden”.

De PvdA heeft contact gezocht met PvdA-afdelingen langs het traject Arnhem – Zutphen; we hebben contact gezocht met de Statenfractie en met diverse 2e Kamerleden.  Op 15 februari is de portefeuillehouder van de PvdA –kamerfractie in Rheden op bezoek geweest, die onze mening deelde dat deze lijn niet geschikt is voor de plannen zoals die nu in den Haag op tafel liggen.. We proberen zoveel mogelijk steun te verzamelen om te voorkomen dat deze Haagse plannen definitief worden. We voelen heel sterk de noodzaak om in deze op één lijn te komen met andere gemeentes die de dupe dreigen te worden en ons niet verder uit elkaar te laten spelen.

De SP in deze gemeente is al 13 jaar met de problematiek van de bewoners langs het spoor bezig. De PvdA heeft in aansluiting daarop drie jaar geleden vragen aan het College gesteld en schrok van de ondoorzichtigheid van het beleid van Prorail (ook voor het College), van het feit dat rampenplannen via Arnhem moeten lopen en de brandweer die in Velp – die enkele meters van het spoor haar kazerne heeft – in geval van een ramp niet op de hoogte is van wat er gedaan moet worden; dat we niet weten welke gevaarlijke stoffen er over de IJssellijn vervoerd worden. De PvdA heeft daarna contact gezocht met het College en heeft kunnen bijdragen in een zinvol overleg tussen gemeente en belangengroeperingen, terwijl daarvoor de gemeente nooit thuis gaf.

Samengevat: de PvdA zit op twee sporen – vergeef ons deze flauwe woordspeling -: verbeteren van de leefbaarheid van de dorpen en de mensen die al jaren overlast of problemen van treinen ondervinden én voorkomen met een dergelijke toename van het aantal goederentreinen de gezondheid en het woon- en leefklimaat van dorpen en mensen nog verder wordt aangetast.  Dat mogen we ons en de volgende generaties niet aandoen. En dat zal wat de PvdA betreft, dan ook niet gaan gebeuren.