Geen Noordtak Velp

Verslag Hoorzitting inzake de klacht over de afhandeling raillijst.

Onder Downloads kunt u het verslag in PDF-formaat downloaden.


Vergaderdatum en -tijd: 23 september 2020, 10.00 – 11.00 uur
Vergaderplaats: Ministerie van IenW, Rijnstraat 8, Den Haag
Aanwezigen:
Hoorcommissie:
mw. mr. drs. P.E.M. Bank (Ministerie IenW, HBJZ), voorzitter;
de heer J. Knuist (Ministerie IenW, HBJZ);
Namens de vereniging Geen Noordtak Velp (GNV) aanwezig:
de heer G. de Kuijper en de heer T. Willems.
Namens de Directie Openbaar Vervoer en Spoor aanwezig:
mw. ing. S.C. Koolmees.

Hoorzitting
De hoorzitting vindt plaats op het ministerie, locatie Rijnstraat. De voorzitter geeft aan dat opnameapparatuur wordt gebruikt voor het verslag. De voorzitter stelt de leden van de commissie voor en geeft aan klager de gelegenheid de klacht toe te lichten.

Toelichting op de klacht
De voorzitter opent de hoorzitting. Zij geeft aan dat het ministerie van de
Nationale Ombudsman de brief van 22 november 2019 heeft ontvangen die door mr. C.J. ter Hoek, advocaat van de vereniging Geen Noordtak Velp (hierna: “GNV”), aan de Nationale Ombudsman gestuurd is. Mr. Ter Hoek heeft in zijn brief een korte uiteenzetting gegeven van de achtergrond van de kwestie, zijnde de toezeggingen over het treffen van geluidswerende maatregelen ter compensatie van de geluidhinder die het treinverkeer op de IJssellijn teweegbrengt. Mr. Ter Hoek heeft de Nationale Ombudsman gevraagd te onderzoeken of de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (mede in samenwerking met de decentrale overheden) heeft gehandeld volgens de beginselen van behoorlijk bestuur.
Mr. Ter Hoek heeft daarbij opgemerkt dat het GNV er om te doen is dat de
overheid haar toezeggingen nakomt. Dat zou in dezen niet of onvoldoende
gebeurd zijn. De Nationale Ombudsman heeft de inhoud van de brief van 22 november 2019 opgevat als een klacht. Gelet daarop heeft de Nationale
Ombudsman de brief aan het ministerie van IenW gestuurd. Het is aan IenW om eerst zelf de klacht te behandelen.
De voorzitter constateert dat bij de brief van 22 november 2019 een groot aantal bijlagen zit. Uit die bijlagen blijkt dat de kwestie al een hele tijd speelt.
De voorzitter geeft verder aan dat de hoorzitting wordt georganiseerd zodat
klager een toelichting kan geven en om de beleidsafdeling van het ministerie van IenW – in de persoon van mevrouw Koolmees van DG Mobiliteit, Directie Openbaar Vervoer en Spoor – de gelegenheid te geven op de klacht te reageren.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer De Kuijper.
De heer De Kuijper zegt dat hij sinds 1993 actief is voor GNV. De heer Willems is iets minder lang bij GNV betrokken. GNV is lid van Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (“RONA”). De heer De Kuijper zit in een expertisegroep van RONA.

De heer De Kuijper geeft aan dat de kwestie neerkomt op het nakomen van
toezeggingen omtrent het recht op gevelisolatie. De berichten die hij in de loop der jaren van diverse overheden en instanties ontvangen heeft, zijn volgens hem dikwijls tegenstrijdig. Zo zou de heer Kolpa van het ministerie van IenW gezegd hebben dat er geen enkel recht is op gevelisolatie terwijl de heer Takkenberg van het Bureau Sanering Verkeerslawaai gezegd zou hebben dat er wel een recht is op gevelisolatie.
De heer De Kuijper geeft aan dat in de tijd dat de kwestie speelt verschillende wetten van toepassing zijn (geweest). In de periode tot 2010 was de Wet geluidhinder van kracht. Na 2013 is er sprake van het meerjarenprogramma geluidsanering, gebaseerd op de Wet milieubeheer.
De heer De Kuijper baseert zich, wat het recht op gevelisolatie betreft, op de
rechten die voor 2010 ontleend werden aan de Wet geluidhinder. De heer De Kuijper verwijst naar het rapport van GNV dat door mr. Hoek bij de brief van 22 november 2019 als bijlage A is gevoegd. De heer De Kuijper heeft ter zitting een nieuwe versie van het rapport overhandigd aan de voorzitter, de secretaris en mevrouw Koolmees. De nieuwe versie bevat verschillende aanvullingen die in kleur zijn aangegeven. Voor zover mogelijk en relevant zal in het hiernavolgende naar het rapport verwezen worden alsmede naar de bij het rapport gevoegde bijlagen. Het door de heer De Kuijper overhandigde rapport zal aan het dossier worden toegevoegd.
De heer De Kuijper geeft aan dat GNV met een verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur bij de gemeente Rheden, ProRail en de provincie
Gelderland alle correspondentie vanaf 2010 heeft opgevraagd betreffende de onderhavige kwestie. De heer De Kuijper beschikt over alle correspondentie die sinds 1993 over de raillijsten gevoerd is.
De heer De Kuijper zegt dat twee juristen GNV geadviseerd hebben om naar een advocaat en de Nationale Ombudsman te gaan.
Er is, volgens de heer De Kuijper, een groot verschil tussen gelijk hebben en
gelijk krijgen. Volgens de Wet geluidhinder zouden huizen waarvoor een hogere geluidsbelasting geldt dan 65 decibel in aanmerking komen voor gevelisolatie. De desbetreffende huizen zijn op zogenaamde raillijsten gezet. De bewoners van de huizen die op de raillijsten staan, kregen in 2001 beschikkingen. De aanduiding “beschikking” brengt volgens de heer De Kuijper mee dat het werkelijkheid is en dat de gevelisolatie uitgevoerd dient te worden. Vanwege een bezwaar van één van de bewoners, wonende in Boxtel, zijn uiteindelijk alle beschikkingen ingetrokken. De heer De Kuijper heeft pas in 2018 vernomen van een medewerker van de gemeente Rheden dat alle beschikkingen zijn ingetrokken.

In alle, sinds 2001 gevoerde correspondentie, staat volgens de heer De Kuijper dat de bewoners recht hebben op gevelisolatie. GNV beroept zich op die correspondentie. Voor de meeste woningen die, binnen de gemeente Rheden, op de raillijst staan, is de gevelisolatie ook daadwerkelijk uitgevoerd, door de gemeente Rheden waarvoor de gemeente van het toenmalige ministerie van VROM budget kreeg.

De gemeente Rheden is destijds bij het uitvoeren van de gevelisolatie begonnen in Spankeren. Velp zou als laatste aan de beurt zijn. Toen Velp aan de beurt was, in 2009, was het geld op. Volgens de heer De Kuijper is er sinds 2010 geen geld voor gevelisolatie beschikbaar gesteld. ProRail zou alles overnemen. De heer De Kuijper heeft van ProRail vernomen dat zij onbekend was met de raillijsten. De gemeente Rheden heeft volgens de heer De Kuijper ProRail gewezen op de raillijsten.

De heer De Kuijper wijst (zie ook pagina 1 van het rapport van GNV op een
kamerstuk (TK 99/00, 22 589, nr, 157), zijnde een brief van 11 april 2000 van de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer waarin onder meer staat:
“Daarnaast is het gewenst om (reeds voorgenomen) geluidsaneringsmaatregelen langs en in de bestaande spoorbaan Betuweroute–Twente uit te voeren in de periode tussen 2000 en 2010.”.

De heer De Kuijper geeft aan dat op 6 december 2006 een nieuwe raillijst is
gekomen met daarop ook de woningen die in de tweede lijn staan.
Negenenvijftig woningen in Velp zijn geïsoleerd in de jaren 2008/2009. De
gemeente Rheden heeft aan de bewoners bericht dat de sanering van de
woningen een verplichting is die voortvloeit uit de Wet geluidhinder. Daar baseert GNV haar recht op, alsmede op de overgangswet en het gelijkheidsbeginsel. Dat er een nieuwe wet in de plaats van de Wet geluidhinder is gekomen, maakt niets uit omdat volgens de heer De Kuijper in de overgangswet staat dat als iets al in uitvoering genomen is, de nieuwe wetgeving niet de oude wetgeving mag terugdraaien tenzij het beter wordt. Het is voor GNV zeker niet beter geworden, zo geeft de heer De Kuijper aan, vanwege het feit dat er al lang gewacht wordt op de uitvoering van geluidsisolerende maatregelen. Wat het gelijkheidsbeginsel betreft: de heer De Kuijper wijst erop dat woningen die in Velp-Zuid staan al wel voorzien zijn van gevelisolatie. In Velp-Noord, waar de heer De Kuijper woont, is
niets gebeurd.

De heer M. Amhaouch, Tweede Kamerlid voor het CDA, is bij de heer De Kuijper op bezoek geweest. Naar aanleiding van dat bezoek heeft de heer Amhaouch op 4 maart 2020 vragen gesteld aan de minister omdat het hem verbaasde dat de woningen in Velp-Zuid wel en de woningen in de Velp-Noord niet geïsoleerd zijn.
De minister heeft volgens de heer De Kuijper geantwoord dat geluidsanering met het geldende meerjarenprogramma geluidsanering beter wordt aangepakt in vergelijking met vroeger, dat dat tijd en geld kost en dat het nog een hele tijd kan duren. Er wordt, volgens de heer De Kuijper, een nieuwe lijst gemaakt met mensen die in aanmerking komen voor gevelisolatie.

[Nota bene: naar aanleiding van de opmerking over door de heer Amhaouch gestelde vragen is bij het maken van dit verslag nagezocht wat de precieze vraag is geweest. Daarbij bleek dat het gaat om een vraag die gesteld is bij een zogenaamd algemeen overleg op 4 maart 2020 van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Het verslag van dit overleg is terug te vinden in de Kamerstukken (TK 2019–
2020, 29 984, nr. 892).

De precieze vraag van de heer Amhaouch luidde als volgt:
“Tot slot nog een aantal korte opmerkingen. Op uitnodiging van RONA bracht ik een bezoek aan Velp en de Parallelweg. Ik wil de Minister vragen hoe het nu kan dat aan de ene kant van het spoor huizen geïsoleerd zijn in de periode 2006– 2010, terwijl aan de andere kant mensen al meer dan tien jaar wachten. Als we het over hinder aan het spoor hebben, is dit toch onbestaanbaar?”.

Het antwoord van de minister luidde als volgt:
“Dan nog een specifieke vraag van de heer Amhaouch, die wel van het CDA is, over RONA. Het voorbeeld was dat alles aan één kant geïsoleerd is en aan de andere kant niet. Hoe kan dat nou? Kan de Minister daar iets aan doen? In het meerjarenprogramma geluidsanering wordt geluidsanering juist nu door ProRail en RWS integraal aangepakt om landelijk één uniform beschermingsniveau te garanderen. De no-regretmaatregel zoals raildempers op de Brabantroute en de Bentheimroute is reeds uitgevoerd. Daarnaast loopt er nu dus een gefaseerde aanpak waar de zwaarst belaste gevallen nu ook worden uitgevoerd in fase 1. We zijn op basis van de lessen uit fase 1 de raming voor fase 2 aan het afronden. Dan kijken we hoe dat zich verhoudt tot de budgetten die nog resteren en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. We moeten natuurlijk de wettelijke bescherming overal garanderen op grond van de binnenwaarden, minimaal met gevelmaatregelen en waar dat kan met bron- en overdrachtsmaatregelen, zoals we dat overal doen, bij wegen bijvoorbeeld met geluidsschermen. Isolatie viel van 2006 tot 2010 onder de oude aanpak onder de gemeenten. Niet alle gemeenten hebben dat op dezelfde manier opgepakt. Dat is precies de reden waarom we nu kiezen voor een landelijk programma.”.]

Dat de woningen in Velp-Zuid wel en de woningen in Velp-Noord niet geïsoleerd zijn, is volgens de heer De Kuijper in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

De provincie Gelderland heeft er bij ProRail op aangedrongen om maatregelen te treffen. ProRail heeft geantwoord dat zij na 2013 aan de slag zou gaan (benoemd op pagina 2 van het rapport van GNV).

De heer De Kuijper geeft aan er nu gewerkt wordt aan de aansluiting van het derde spoor op de Betuweroute. Die aansluiting loopt vertraging op. Dit brengt mee dat er meer treinen langs Velp gaan. Om die reden zou de minister volgens de heer De Kuijper toegezegd hebben om de gevelisolatie naar voren te trekken. Die toezegging is ook meteen weer vergeten, aldus de heer De Kuijper, er is nooit iets gebeurd. Er is gesproken over het aanbrengen van raildempers maar die zaten er al volgens de heer De Kuijper.
De voorzitter vraagt of de heer De Kuijper effect van de raildempers merkt. De heer De Kuijper antwoordt dat het verschil in geluid niet merkbaar is. Aan de gemeente Rheden is ooit voorgesteld om onderzoek te doen naar het effect van raildempers. De gemeente Rheden zei dat dat niet kon omdat de woningen (wel of niet liggende in de buurt van spoor met raildempers) niet vergelijkbaar zouden zijn. Als je buiten het geluid meet en er is verschil in het aantal decibel dan is volgens de heer De Kuijper duidelijk dat het verschil door de raildempers komt.

RONA houdt zich nu ook bezig met piekgeluiden. Aan het geluid van een
personentrein raak je snel gewend omdat dat geluid binnen een paar seconden weer weg is. Het bonken van een goederentrein veroorzaakt voortdurende piekgeluiden. Dat hoor je vooral ’s nachts.

De heer De Kuijper wijst op een brief van 6 juli 2010 van het ministerie aan de gemeente Rheden (genoemd op pagina 3 van het rapport van GNV. In die brief staat dat aanvullende gevelisolatiemaatregelen getroffen moeten worden met de
regulier beschikbare middelen. GNV weet niet wat daarmee bedoeld wordt, zij heeft daarover binnenkort een gesprek met de gemeente Rheden. De voorzitter merkt op dat de kwestie van gevelisolatie toch niet meer bij de gemeente Rheden ligt. De heer De Kuijper bevestigt dat.

De heer De Kuijper wijst op een brief van 24 juni 2013 (genoemd op pagina 3 van het rapport van GNV) van ProRail aan de gemeente Rheden waarin staat dat ProRail verplicht is om voor 2020 alle saneringsplannen bij het ministerie te hebben ingediend. Die planning is niet gehaald volgens de heer De Kuijper, het is nu eind 2020 geworden. Ook dit punt zal volgens de heer De Kuijper aan de orde komen in een gesprek dat GNV op 6 oktober 2020 zal hebben met de gemeente Rheden.

De heer De Kuijper wijst vervolgens op de brief van 22 mei 2015 van ProRail en de brief van 7 juli 2016 van GNV aan de staatssecretaris van IenM (beide genoemd in de twee laatste alinea’s van pagina drie van het rapport van GNV) waarin de aandacht is gevraagd voor de rechtsongelijkheid omdat sommige woningen wel en andere woningen niet geïsoleerd zijn.

Daarna wijst de heer De Kuijper op een brief van 10 oktober 2016 van ProRail (genoemd op pagina 4 van het rapport van GNV) waarin ProRail aan de gemeente Rheden heeft aangegeven dat zij als beheerder van het hoofdspoornet verantwoordelijk is voor het treffen van geluidsbeperkende maatregelen, daar waar zich geluidsknelpunten langs het spoor bevinden. De heer De Kuijper geeft aan dat ProRail weg zegt verantwoordelijk te zijn voor het treffen van maatregelen maar dat er vervolgens niets gebeurt.

De heer De Kuijper wijst op een brief van 21 februari 2017 van IenW, genoemd op pagina 4 van het rapport van GNV. In die brief staat onder meer dat de bewoners geen rechten kunnen ontlenen aan de raillijst. Dat klopt volgens de heer De Kuijper niet. Het is in strijd met de berichten die van voor en van na 21 februari 2017 dateren.
In de brief van 21 februari 2017 staat ook de hoop van IenW dat de gedachtewisseling afgesloten is. Daar is GNV niet in meegegaan.

De heer De Kuijper wijst op een brief van 13 april 2017 (aan het slot van pagina 4 en het begin van pagina 5 van het rapport van GNV) waarin staat dat uiterlijk 31 december 2020 een verzoek tot sanering gedaan moet worden. Uit deze brief volgt volgens de heer De Kuijper dat ook de woningen die op de oude raillijsten staan, meegenomen worden.

Er is volgens de heer De Kuijper steeds sprake van nieuwe regels waarin steeds andere aantallen decibellen worden genoemd.

De heer De Kuijper wijst op de brief van GNV van 24 april 2018 (pagina 5 van het rapport van GNV) waarin onder meer staat dat, gelet op het gelijkheidsbeginsel, alle bewoners van de op de raillijst genoemde woningen, recht hebben op uitvoering van de toegezegde geluidwerende maatregelen.

De heer De Kuijper wijst vervolgens op de brief van 31 januari 2019 (pagina 6 en 7 en 8 van het rapport van GNV) van het ministerie. De brief is integraal in het rapport opgenomen. In de brief wordt uitgegaan van nieuwe wetgeving en nieuwe regels en dat die nieuwe regels beter zijn dan vroeger waardoor de bewoners erop vooruit gaan. De rechtsongelijkheid zou teniet zijn gedaan. Volgens de heer De Kuijper is vergeten dat er vroeger een andere wet (de Wet geluidhinder) was die dezelfde rechten gaf. De rechtsongelijkheid blijft volgens de heer De Kuijper bestaan omdat een deel van de gevelisolatie volgens de oude wet gedaan is en een deel volgens de nieuwe wet gedaan zal worden. De heer De Kuijper stipt aan dat in de brief van 31 januari 2019 staat dat de woningen langs de IJssellijn behoren tot de fase 2-woningen met een geluidsbelasting van minder dan 70 decibel. De heer De Kuijper geeft aan dat zijn huis volgens de oude raillijst een
geluidsbelasting van 71 decibel had. ProRail gaat volgens de heer De Kuijper uit van nieuwe metingen en nieuwe berekeningen die gedaan zijn volgens nieuwe inzichten. Die nieuwe berekeningen komen uit op een geluidsbelasting van minder dan 70 decibel. De heer De Kuijper beschikt nog niet over een nieuwe raillijst. In feite is het niet van belang of er een nieuwe raillijst komt, zo zegt de heer De Kuijper, omdat GNV zich beroept op de oude raillijst.

De heer De Kuijper wijst op een verslag van een regiobijeenkomst MJPG van
ProRail van 11 april 2019 (genoemd op pagina 8 van het rapport van GNV) waarin staat dat er sowieso gevelisolatie komt als een saneringsobject geen
geluidsscherm of raildempers krijgt. Voor gevelisolatie zou altijd budget
beschikbaar zijn.

De heer De Kuijper benoemt dat GNV regelmatig contact heeft met de gemeente Rheden. De gemeente Rheden is in de optiek van de heer De Kuijper de contactpersoon naar de overheid toe. GNV vindt dat de gemeente Rheden er bij de overheid op moet wijzen dat er nog veel woningen in Velp-Noord geen gevelisolatie hebben gekregen.

De heer De Kuijper geeft aan wat de GNV wil, zijnde gevelisolatie waarop al bijna 25 jaar gewacht wordt. Dit is ook benoemd op pagina 9 van het rapport van GNV. De heer De Kuijper vraagt de aandacht voor de trillingsoverlast, hoewel dat los staat van de gevelisolatie.

De heer De Kuijper geeft aan dat veel mensen zeggen dat ze de overheid niet meer geloven en dat dat reden is geweest om zelf actie te ondernemen,
bijvoorbeeld door het nemen van dubbel glas.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Koolmees.

Mevrouw Koolmees geeft aan dat de heer De Kuijper veel verschillende dingen genoemd heeft, bijvoorbeeld de raildempers, die er soms wel en soms niet liggen. Dat klopt volgens mevrouw Koolmees. Vooruitlopend op plannen omtrent geluidsanering en omdat geluidsanering langer duurt dan gewild, zijn op bepaalde plekken maatregelen genomen in de vorm van raildempers. Mevrouw Koolmees geeft aan dat vroeger, onder de Wet geluidhinder, alleen gekeken werd naar gevelisolatie. Nu wordt ook gekeken naar de infra en de omgeving, een breed spectrum. Daarom zijn er op verschillende plekken raildempers geplaatst. Dat wil niet zeggen dat op andere plekken geen raildempers komen.

Mevrouw Koolmees geeft aan dat er nu onderzoeken van ProRail lopen. Die
onderzoeken worden in twee stappen gedaan, de fase 1 en fase 2 zoals die
benoemd zijn in de brief van 31 januari 2019 van de heer Kolpa. De achtergrond hiervan is dat het gaat om een budgetgestuurd programma, zoals de bewindspersonen hebben aangegeven. Er wordt eerst gekeken naar de fase 1- woningen, dat zijn de woningen die het hoogst belast worden. Dat wil niet zeggen dat de rest niet volgt. Inmiddels zijn alle onderzoeken voor het eerste deel klaar. Nu is begonnen met de onderzoeken voor het tweede deel. Ook voor het tweede deel zullen alle saneringsplannen worden vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Mevrouw Koolmees geeft aan dat de administratie van de raillijst in eerste
instantie wat rommelig was, er stonden bijvoorbeeld woningen op die al
gesaneerd waren, er ontbraken ook woningen. Er is nu een nieuwe lijst. De
woningen die daarop staan, zijn of worden meegenomen bij de onderzoeken. Dat wil niet zeggen dat al die woningen daadwerkelijk gevelisolatie gaan krijgen. De wet, zowel de Wet geluidhinder als de Wet milieubeheer, zei/zegt dat je eerst moet kijken wat je kunt aan de bron van het geluid omdat je op die manier meer bewoners kunt helpen. Daarna wordt gekeken wat gedaan kan worden aan de omgeving van het spoor, daarbij moet gedacht worden aan een geluidscherm. En de volgende stap is, als laatste redmiddel, gevelisolatie. Dat heeft te maken met de gedachte dat mensen in hun tuin moeten kunnen zitten op het moment dat er een trein langs rijdt. Met gevelisolatie doe je iets voor het geluid in de woning maar de omgeving van de woning is dan onvoldoende beschermd. Als de raildempers en/of het geluidscherm geplaatst worden en als dan blijkt dat de genomen stap/stappen voldoende is/zijn wat het geluid betreft dan vindt er geen gevelisolatie plaats. Dat geldt ook voor de woningen die op de raillijst staan.

De heer De Kuijper merkt op dat hij van de gemeente Rheden gehoord heeft dat er in januari 2021 een nieuwe raillijst komt. Mevrouw Koolmees geeft aan dat er geen nieuwe raillijst komt. Er wordt, zo geeft mevrouw Koolmees aan, per gemeente een saneringsplan gemaakt. Daar zal onder meer in komen te staan voor welke woningen maatregelen onvoldoende zijn waardoor er voor die woningen gevelisolatie zal komen.

De heer De Kuijper geeft aan dat ProRail een geluidscherm met een hoogte van 4,5 meter zou willen plaatsen hetgeen de gemeente Rheden nooit wil toestaan.
ProRail moet volgens mevrouw Koolmees in het door Prorail op te stellen
saneringsplan rekening houden met wat een gemeente wil of niet wil waar het gaat om geluidschermen.
De gemeente Rheden kan volgens de heer De Kuijper pas een stedenbouwkundige visie maken als duidelijk is welke huizen nu nog op de raillijst staan. De bewoners willen geen scherm hoger dan 1,5 of 2 meter. Bij een scherm van 4,5 meter zou de heer De Kuijper tegen een scherm aankijken.
In Velp-Noord zijn alle huizen 12 meter hoog. Je komt daarom bijna automatisch op gevelisolatie terecht volgens de heer De Kuijper. Dat klinkt volgens mevrouw Koolmees niet onlogisch gezien de situatie.

De heer De Kuijper merkt verder op dat in RONA gezegd wordt dat de beste
bestrijding bronbestrijding is. Als alle treinen uit nieuwe wagons bestaan, dan is er geen probleem meer. Mevrouw Koolmees is het daarmee eens.

De heer De Kuijper geeft aan dat er heel veel goederentreinen rijden op de
IJssellijn. De heer Willems geeft aan dat dat het vaak oude treinen zijn.

Mevrouw Koolmees gaat nog in op de planningen zoals die er nu liggen. In het rapport van GNV wordt melding gemaakt van 2018 en 2020. In de Wet
milieubeheer heeft altijd gestaan dat uiterlijk 2020 alles vastgesteld moet zijn. Men wilde graag eerder zaken bewerkstelligen, dat verklaart het verschil tussen data: wensplanning (2018) en wat er wettelijk moet (2020). Nu is duidelijk dat een aantal saneringsplannen niet in 2020 vastgesteld zal worden. Daarvoor is een verzamelwet gemaakt die nu bij de Tweede Kamer ligt. In die verzamelwet is opgenomen dat de termijn voor het vaststellen van alle saneringsplannen verschoven wordt naar eind 2023. De uitvoering van de saneringsplannen is uiterlijk twee jaar daarna. IenW wil zich, ondanks de verzamelwet, zich zoveel mogelijk houden aan de eerdere planning. Dat zou betekenen dat in 2021 alle saneringsplannen, op een paar complexere na, vastgesteld zouden moeten zijn.
Om welke woningen het gaat, staat in de saneringsplannen. Voor fase 2 worden nu de onderzoeken afgerond.

De heer De Kuijper vraagt of de raillijstwoningen op de nieuwe lijst staan.
Mevrouw Koolmees antwoordt dat het onderzoek nog loopt.

Daarnaast is er jaarlijks, los van het meerjarenprogramma geluidsanering, een verplichting tot naleving van de geluidsproductieplafonds. Als overschrijding vande geluidsproductieplafonds dreigt dan moet ProRail ingrijpen.

De heer De Kuijper geeft aan dat als er te veel treinen over het spoor hebben gereden, dat niet meer terug te draaien is.

De heer De Kuijper concludeert dat GNV “rustig moet wachten” tot 2023 voor het vaststellen van de saneringsplannen en tot 2025 voor de uitvoering.
Mevrouw Koolmees geeft aan dat zij hoopt dat een en ander eerder zijn beslag zal krijgen.

De heer De Kuijper geeft aan dat er al zoveel afspraken en toezeggingen zijn
geweest om de isolerende maatregelen naar voren te trekken. Er is niets gebeurd, op het plaatsen van een paar raildempers na.

De heer De Kuijper wijst op nieuwe mogelijkheden zoals het maken van een gleuf langs het spoor. Mevrouw Koolmees kent die mogelijkheid, het is een soort geluidscherm in de grond met sleuven.

De heer De Kuijper zegt dat hij benieuwd blijft of alle woningen vanuit de oude raillijst terugkomen. Hij maakt zich daar zorgen over. Zijn woning is nu, vanwege nieuwe berekeningen, een fase 2-woning geworden. Met andere woorden: men houdt zich niet aan de oude raillijst. Die oude raillijst is gebaseerd op de situatie van 1987. Toen reden er nog geen goederentreinen op de IJssellijn, misschien af en toe één. Mevrouw Koolmees zegt dat dat klopt maar dat destijds het personenvervoer vroeger een stuk lawaaiiger was dan nu. Er wordt nu ook rekening gehouden met de goederentreinen.

De heer De Kuijper geeft aan dat wijzigingen na 1987 en nieuwe ontwikkelingen niet meegenomen mogen worden, behalve als die nieuwe ontwikkelingen tot een gunstiger resultaat leiden, de heer De Kuijper wijst naar pagina 1 van het rapport van GNV. Mevrouw Koolmees zegt dat onder de Wet geluidhinder de raillijst één keer is vastgesteld en die woningen hadden recht op gevelisolatie.

De heer De Kuijper geeft aan dat hij niet merkt dat de situatie beter zou zijn
geworden. Van personentreinen heeft hij weinig last omdat die veel stiller zijn geworden. Van goederentreinen heeft de heer Kuijper wel veel last. Mevrouw Koolmees geeft aan dat op Europees niveau nieuwe regels vastgesteld zijn voor het geluid van goederentreinen.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun toelichting. Het is duidelijk wat de klacht is, GNV wil weten wat er wanneer gaat gebeuren.